Visual Basic Хелоу Уърлд

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Внимание, ОПАСНО. Не пробвайте това вкъщи. Visual Basic предизвиква трайни увреждания на мозъка!!! Както показва името, това е видимата база за човекопогубителността на технологията. Довел до назрелите мракобеснически бунтове породили инквизирането на десетки хиляди визуални базици всред пукащите и скърцащи основи на Кибертрон.

Още внимание. Авторът на тази статия не е достатъчно квалифициран за да работи в Майкрософт България. Не се е справил с основното изискване да напише 5 варианта на програмата. От това следват две неща:

 1. Авторът е умствено обременена личност. Имайки предвид, че в еволюционната диаграма на организмите служителите на Майкрософт България се намират точно след неорганичната (по произход) печка Раховец, но все пак преди изкуствения интелект, скрит в code-behind-а на страницата за възстановяване на забравени пароли на MSN, вероятно панахидата е била отслужена преди месец.
 2. Почти всички, прочели тази статия неминуемо ще станат по-тъпи. Формулата е следната:
НовКоефициентНаИнтелигентност = (СтарКоефициентНаИнтелигентност^(-3))/(3!).

Очевидно, "намазват" само индивидите с отрицателен коефициент на интелигентност. Ако нямате интерес да четете тази статия, натиснете натиснете X.

Вариант 1

Private Sub cmdClear_Click()
  txtHello.Text = ""
End Sub

Private Sub cmdExit_Click()
  End
End Sub

Private Sub cmdHello_Click()
  txtHello.Text = "Hello World!"
  With txtHello
    .Font = "Arial"
    .FontSize = 16
    .ForeColor = vbBlue
  End With
End Sub


Вариант 2

VERSION 2.00
Begin Form Form1 
 Caption     =  "Hello World!"
 ClientHeight  =  540
 ClientLeft   =  1095
 ClientTop    =  1515
 ClientWidth   =  2445
 Height     =  945
 Left      =  1035
 LinkTopic    =  "Form1"
 ScaleHeight   =  540
 ScaleWidth   =  2445
 Top       =  1170
 Width      =  2565
 Begin Label Label1 
   Alignment    =  2 'Center
   Caption     =  "Hello World!"
   FontBold    =  -1 'True
   FontItalic   =  0  'False
   FontName    =  "Arial"
   FontSize    =  12
   FontStrikethru =  0  'False
   FontUnderline  =  0  'False
   Height     =  255
   Left      =  120
   TabIndex    =  0
   Top       =  120
   Width      =  2175
 End
End

Вариант 3

Private Sub FOrm_Load()
 Static I
 I = 1
 for I = 1 to 10
  msgbox "Hello World"
 Next I
end sub
Лични инструменти